Standarder

Standarder

Vi har använt många källor, vi kallar det standarder för hållbarhet, för att utveckla SustCoReport och vi rekommenderar framförallt följande för ert fortsatta arbete med att komma igång med ert hållbarhetsarbete.

ISO 26000

Det tar ca. 3,5 år att skapa en ISO standard under förutsättning att de 160+ medlemsländerna i ISO röstar för att 1) behovet finns, och 2) det slutliga utkastet är tillräckligt bra. Varje land har en röst, oavsett storlek, och röstar genom National Standards Bodies (i Sverige: SIS). Det nationella arbetet i internationell standardisering sker genom frivilliga experter som deltar i kommittéer.

ISO 26000 Organisationers Samhällsansvar – Vägledning utvecklades genom en öppen process som omfattade ca. 400 experter från 100 länder och 40 internationella organisationer. Efter fem år publicerades de ca. 100 sidorna vägledning som riktar sig till alla typer av företag och organisationer som vill maximera sitt bidrag till hållbar utveckling. Standarden har godkänts 3 gånger efter 2010 genom omröstning mellan 160+ ISO-medlemsländer. Den är ej internationellt certifierbar men kan verifieras genom revision.

Den internationella standarden ISO 26000 innehåller cirka 450 rekommendationer kring 7 huvudprinciper, 7 huvudområden med 37 delområden, intressenter, prioritering, med mera. Internationellt har ISO 26000 använts flitigt i länder där det saknas andra verktyg. Små och medelstora verksamheter har dragit nytta av ett samlat dokument som knyter an till bland annat ISO 9001, ISO 14001, FNs Global Compact, och inte kräver mycket konsulthjälp för att använda. Läs mer på https://iso26000.info som länkas till från ISO, eller köp ISO 26000 från SIS som har copyright.

Det finns en bra broschyr från ISO, utvecklad åt ISO av en av SustCoReports grundare, som beskriver hur användning av ISO 26000 bidrar till Förenta Nationernas globala mål för hållbar utveckling.

UN Global Compact

Förenta Nationernas verktyg Global Compact omfattar 10 internationella principer för ansvarsfullt företagande som vi på SustCoReport också rekommenderar för den som vill lära sig mer om hållbarhetsarbetets huvudområden:

Mänskliga rättigheter 
PRINCIP 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande
PRINCIP 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter
Arbetsrätt
PRINCIP 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
PRINCIP 4: Eliminera alla former av tvångsarbete
PRINCIP 5: Avskaffa barnarbete 
PRINCIP 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter
Miljö
PRINCIP 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
PRINCIP 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
PRINCIP 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik
Antikorruption
PRINCIP 10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.

Egendeklaration

Flera länder har utvecklat verktyg för att företag och organisationer ska kunna egendeklarera hur de använder hållbarhetsstandarder. Ett exempel är ISO 26000 Publication Platform i Nederländerna.

År 2021 kom den uppdaterade Svenska standarden TS 2 Organisationers samhällsansvar – Egendeklaration (enligt ISO 26000) som syftar till att hjälpa alla typer av företag och organisationer som vill deklarera sitt bidrag till hållbar utveckling. TS2 innehåller 50 frågor som kan besvaras enligt vägledningen i TS2 och sedan användas som t ex hållbarhetsredovisning. Den utvecklades av frivilliga experter i kommittén (TK478) som förvaltar ISO 26000 hos SIS, svensk medlem i ISO. TS2 kan köpas från SIS som äger copyright.

SustCoReport-verktyget besvarar de svåraste frågorna i TS2, kärnan av ISO 26000. De resterande frågorna är relativt enkla att besvara för den som vill använda hela TS2. Ladda ner de 50 frågorna i TS2 egendeklaration här. Om ni vill verifiera er egendeklaration enligt TS2 finns det ackrediterade certifieringsföretag, till exempel RISE samt Verify Agency som verifierat företaget aPaks egendeklaration.

Illustrationer

Några illustrationer som kan inspirera ert fortsatta arbete.

Figur 2: Huvudområden