DEFINITIONER

Definitioner

Utan definitioner kan vi inte kommunicera med varandra eller bidra till hållbar utveckling på ett trovärdigt sätt.

Nedan listas ett antal definitioner som vi använder i vårt arbete med SustCoReport. Många definitioner inom hållbarhetsarbetet finns publikt tillgängliga på engelska i ISO Online Browsing Platform, ISO Guides samt hos Global Reporting Initiative (länk till PDF för nedladdning)

 • hållbarhet
  tillstånd hos de globala systemet, inklusive miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter, där dagens behov tillgodoses utan att begränsa kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov
  Kommentar: De miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna samverkar, är beroende av varandra och kallas ofta för hållbarhetens tre dimensioner. Hållbarhet är målet för hållbar utveckling
 • hållbar utveckling
  utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov
  Kommentar: hållbar utveckling handlar om att integrera målen för hög livskvalitet, hälsa och välstånd med social rättvisa och bevara jordens förmåga att upprätthålla liv i alla dess former. Dessa sociala, ekonomiska och miljömässiga mål är ömsesidigt beroende av varandra och förstärker varandra. Hållbar utveckling kan betraktas som ett sätt att uttrycka större förväntningar från samhället som helhet.
 • miljö
  naturliga omgivningar lokalt och globalt där en organisation är verksam, inklusive luft, vatten, mark, naturresurser, flora, djur och människor, och deras inbördes förhållanden
 • socialt ansvarstagande (social responsibility/CSR)
  en organisations ansvar för den påverkan som organisationens beslut och aktiviteter har på samhälle och miljö och som genom transparent och etiskt uppförande:
  – bidrar till hållbar utveckling inklusive hälsa och välfärd i samhället
  – tar hänsyn till intressenters förväntningar
  – är förenlig med tillämpliga lagar och i överensstämmelse med internationella uppförandenormer
  – är integrerat i hela organisationen och praktiseras i dess relationer
  Kommentar: Aktiviteter omfattar produkter, tjänster och processer. Relationer hänvisar till en organisations aktiviteter inom inflytandesfären
 • hållbar upphandling
  upphandling som har mesta möjliga positiva miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan under hela livscykeln
  Kommentar: Hållbar upphandling omfattar hållbarhetsaspekter relaterade till varor eller tjänster och leverantörer i leverantörskedjorna. Hållbar upphandling bidrar till att uppnå organiserade hållbarhetsmål och delmål, samt bidrar till hållbar utveckling i allmänhet.
 • internationella uppförandenormer
  förväntningar på en organisations uppförande inom socialt ansvarstagande som härrör från internationell sedvanerätt, allmänt vedertagna principer i internationell rätt eller mellanstatliga överenskommelser när de är allmängiltiga eller näst intill allmängiltigt erkända
  Kommentar: Mellanstatliga överenskommelser omfattar fördrag och konventioner. Även om internationell sedvanerätt, allmänt vedertagna principer i internationell rätt och mellanstatliga överenskommelser främst riktar sig till stater, uttrycker de mål och principer som alla organisationer kan sträva efter. Internationella uppförandenormer utvecklas över tiden.
 • ansvarighet
  att stå till svars för konsekvenserna av sina beslut och aktiviteter inför organisationens styrande organ, rättsliga myndigheter och inför sina intressenter (i allmänhet)
 • transparens
  öppenhet kring beslut och aktiviteter som har inverkan på samhället, ekonomin och miljön, och viljan att vid en läglig tidpunkt kommunicera dem på ett tydligt, korrekt, ärligt och fullständigt sätt
 • etiskt uppförande
  uppförande som är förenligt med vedertagna principer om rätt eller gott uppförande i samband med en viss situation, samt är förenligt med internationella upphörandenormer
 • intressent
  individ eller grupp som har ett intresse i en organisations beslut eller aktivitet
 • att involvera intressenter
  att skapa möjligheter för dialog mellan en organisation och en eller flera intressenter med syfte att skapa en väl underbyggd grund för organisationens beslut
 • konsument
  enskild person ur allmänheten som köper eller använder egendom, produkter eller tjänster för privat bruk
 • kund
  organisation eller enskild person ur allmänheten som köper egendom, produkter eller tjänster för kommersiellt, privat eller offentligt bruk
 • due diligence
  omfattande proaktiv process som syftar till att identifiera den faktiska och potentiellt negativa sociala, miljömässiga och ekonomiska påverkan som orsakas av en organisations beslut och verksamhet under hela livscykeln för ett projekt eller för en organisations aktivitet, i syfte att undvika och mildra negativa effekter
 • jämställdhet
  likvärdig behandling av kvinnor och män
  Kommentar: Detta avser lika behandling, eller i vissa fall behandling som är olika men anses likvärdig, i fråga om rättigheter, fördelar, skyldigheter och möjligheter
 • en organisations påverkan
  positiva eller negativa förändringar för samhället, ekonomin och miljön, som helt eller delvis orsakats av organisationens nuvarande eller tidigare beslut och aktiviteter
 • verksamhetsstyrning
  system med vilket en organisation fattar och implementerar beslut för att uppnå sina mål
 • princip
  fundamental utgångspunkt för beslutsfattande eller uppförande
 • social dialog (i kontexten arbetstagarorganisationer)
  förhandling, konsultation eller utbyte av information mellan eller bland företrädare för myndigheter, arbetsgivare och arbetare i frågor av gemensamt intresse som rör ekonomiska och sociala frågor
 • inflytandesfär
  omfattning/utsträckning av politiska, avtalsmässiga, ekonomiska eller andra relationer genom vilka en organisation har möjlighet att påverka personers eller organisationers beslut eller aktiviteter
  Kommentar: Möjligheten att påverka innebär inte i sig ett ansvar att påverka
 • leveranskedja/leverantörskedja
  sekvens av aktiviteter eller parter som tillhandahåller produkter eller tjänster till organisationen
 • värdekedja
  fullständig sekvens av aktiviteter eller parter som ger eller tar emot värde i form av produkter eller tjänster
  Kommentar: Parter som skapar värde inkluderar leverantörer , inhyrda arbetare, entreprenörer och andra. Parter som tar emot värde omfattar kunder, konsumenter, klienter, medlemmar och andra användare
 • sårbar grupp
  grupp av individer som delar en eller flera särskiljande drag som utgör en grund för diskriminering eller ogynnsamma omständigheter av social, ekonomisk, kulturell, politisk eller hälsomässig art, och som får dem att sakna medel för att tillgodose sina rättigheter eller på annat sätt åtnjuta lika möjligheter
 • mutor
  direkt eller indirekt erbjudande, utlovande, givande, tagande eller krävande av en otillbörlig förmån av något värde (som skulle kunna vara ekonomiskt eller icke-ekonomiskt), oavsett var detta sker och som är i strid mot tillämplig lag, som en uppmuntran eller belöning till en person som agerar eller låter bli att agera i relation till prestandan av sina förpliktelser
  Kommentar: Ovanstående är en allmän definition. Innebörden av termen ”mutor” definieras av den lag om bekämpande av mutor som är tillämplig på organisationen och av det ledningssystem mot mutor som har utformats av organisationen.
 • ledningssystem
  grupp av samverkande eller varandra påverkande delar av en organisation för att upprätta policy och mål samt processer för att uppnå dessa
 • högsta ledningen
  person eller grupp av personer som leder och styr en organisation på högsta nivå
 • styrande organ
  grupp eller organ som har det slutliga ansvaret och befogenheten för en organisations verksamheter, styrning och policyer, och till vilken högsta ledningen rapporterar och är ansvarig inför
  Kommentar: Inte alla organisationer, särskilt små sådana, har ett styrande organ separat från högsta ledningen. Ett styrande organ kan omfatta, men är inte begränsat till, en styrelse, styrelsekommittéer, tillsynsnämnd, förvaltare eller övervakare.
 • policy
  organisations avsikter och inriktning, formellt uttalade av dess högsta ledning eller styrande organ
 • risk
  osäkerhetens effekt på målen
  Kommentar: En effekt är en avvikelse från det förväntade – positiv eller negativ. Osäkerhet är det tillstånd, också partiellt, av bristande information som har att göra med förståelse för eller kunskap om en händelse, dess konsekvenser eller sannolikhet. Risk uttrycks ofta som en kombination av en händelses konsekvenser (inklusive förändrade omständigheter) och tillhörande sannolikhet för förekomsten.
 • kompetens
  förmåga att tillämpa kunskap och färdigheter för att uppnå avsedda resultat
 • process
  grupp av aktiviteter som samverkar eller påverkar varandra, och som omformar insatser till utfall
 • prestanda
  mätbart resultat
  Kommentar: Prestanda kan avse kvantitativa eller kvalitativa iakttagelser. Prestanda kan avse ledning av aktiviteter, processer, produkter (inklusive tjänster), system eller organisationer.
 • utkontraktera (outsourcing)
  anlita en extern organisation för att genomföra en del av en organisations funktion eller process
  Kommentar: En extern organisation omfattas inte av ledningssystemet, men den outsourcade funktionen eller processen omfattas.
 • revision
  systematisk, oberoende och dokumenterad process som syftar till att skaffa revisionsbelägg och utvärdera dessa objektivt för att avgöra i vilken utsträckning revisionskriterierna har uppfyllts
  Kommentar: En revision kan vara intern (förstapartsrevision) eller extern (andra- eller tredjepartsrevision), och den kan också vara en kombinerad revision (då två eller fler ämnesområden kombineras). En intern revision utförs av organisationen själv eller för dess räkning av en extern part.
 • överensstämmelse
  uppfyllande av ett krav
 • avvikelse
  icke-uppfyllande av ett krav
 • korrigerande åtgärd
  åtgärd för att eliminera orsaken till en konstaterad avvikelse och för att förebygga upprepning av denna
 • ständig förbättring
  återkommande aktivitet för att förbättra prestanda
 • slutanvändare
  användare som påtar sig konsumentrollen
  EXEMPEL Den som befinner sig i slutet av varje leverantörskedja.
 • vision
  önskvärt framtida tillstånd
 • cirkulär ekonomi
  ekonomi som är återställande och återskapande till sin natur, och som syftar till att produkter, komponenter och material alltid håller högsta nivå av nytta och värde, samt särskiljer mellan tekniska och biologiska cykler
 • miljömärkning
  uttalande som anger miljöaspekterna av varor eller tjänster
  Kommentar: En miljömärkning eller miljödeklaration kan t. ex. anta formen av ett påstående, en symbol eller en bild på en produkt eller förpackning samt i produktlitteratur, tekniska bulletiner, annonsering eller reklam
 • indikator
  mätbar representation av tillståndet eller statusen hos verksamhet, ledning eller tillstånd
 • arbetsförhållanden
  arbetssätt relaterade till arbete inom, av eller på uppdrag av organisationen, inklusive arbete som utförs av underleverantörer
 • livscykel
  på varandra följande och sammanhängande stadier i ett system för varor eller tjänster från anskaffning av råmaterial eller framställning ur naturresurser till sluthantering
 • livscykelkostnadsberäkning / LCC
  metod för att beräkna kostnader för varor eller tjänster under hela deras livscykel
 • policy
  en organisations avsikter och inriktning, formellt uttalade av dess högsta ledning
 • upphandling
  aktivitet för att förvärva varor eller tjänster från leverantörer
  Kommentar: Upphandlingsprocessen tar hänsyn till hela cykeln från identifieringen av behov till dess att ett tjänstekontrakt eller en varas livslängd upphör, inklusive sluthantering. Anskaffning är en del av upphandlingsprocessen som omfattar planering, fastställande av specifikationer och val av leverantörer. I det svenska språkbruket används termen ”sourcing” synonymt med ”anskaffning”.
 • specifikation
  dokument som anger krav
 • underleverantör
  organisation eller individ som kontrakterats av leverantören för att uppföra en specifik del av ett kontrakt
 • leverantör
  organisation som tillhandahåller varor eller tjänster
 • lokal leverantör
  leverantör till organisationen som är baserad inom samma geografiska marknad
  Kommentar: Termen ”lokal” kan syfta på verksamhet i det omgivande samhället, en region inom ett land eller ett land.
 • leverantörskedja
  sekvens av aktiviteter eller parter som tillhandahåller varor eller tjänster till organisationen
 • universell design
  utformning av varor, omgivningar, program och tjänster så att de kan användas av alla i största möjliga utsträckning, utan anpassning eller specialdesign
  ANM. 1 till termpost: Universell design ska inte utesluta hjälpmedel för enskilda grupper av personer med funktionsnedsättning där så behövs.
  ANM. 2 till termpost: Termer som universell design för tillgänglighet, design för alla, hinderfri design, inkluderande design och generationsöverskridande design används ofta utan åtskillnad med samma mening.